คลังบทความของบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา

มาพบกันอีกครับวันนี้มีข่าวเรื่องการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3)ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสถานศึกษานำร่องและพร้อมใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.616-619/255 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยสามารถดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่เว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 3 มีนาคม2553 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว439 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 หรือไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง หากมีปัญหาในการดาวน์โหลด หรือการถือปฏิบัติ สามารถส่งอีเมล์มาปรึกษาโดยตรงได้ที่ผมก็ได้ครับ ยินดีเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้ครับ...

ตามนี้เป็นเว็บไซด์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
http://academic.obec.go.th/new2551/node/1/77/govdoc_sec_detail/33

ตามนี้เป็นเว็บไซด์ของของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2553/3/7382_1.pdf

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

โปรแกรม GPA123 Version52(080353)

วันนี้มีข่าวดี...ผมได้รับโปรแกรม GPA123 Version52(080353)จากโปรแกรมเมอร์ มาล่าสุดวันที่ 8 มีนาคม 2553 เลยนำมาเผยแพร่ให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้หลักสูตรใหม่ 51 ในปีการศึกษา 2552 ได้ทดลองดาวน์โหลดไปใช้กัน แต่ต้องแจ้งก่อนนะครับว่า เมื่อโหลดไปแล้ว คำเตือน ก่อนติดตั้งโปรแกรมลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ควรสำรองข้อมูลของโปรแกรมGPA123ทั้งเวอร์ชั่นเก่าและใหม่ไว้ก่อน มิฉะนั้นท่านอาจจะสูญเสียข้อมูลทั้งหมดไป ถ้าไม่แน่ใจในการติดตั้งให้เมล์มาถามได้ครับ ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมฯนี้มีความสุขในการใช้งานนะครับ...ถ้าใช้แล้วมีปัญหากรุณาแจ้งปัญหาที่พบ...ส่งทางเมล์มkให้ผม แล้วผมจะประสานโปรแกรมเมอร์เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป....(KUNKUTOM@HOTMAIL.COM) หากมีข่าวใหม่ ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมนี้จะแจ้งให้ทราบอีกนะครับ....
ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม

http://cid-437fc7c0e20da795.skydrive.live.com/home.aspx

http://cid-437fc7c0e20da795.skydrive.live.com/home.aspx

หมายเหตุ ถ้าลิงค์ต่อไม่ติด ส่งเมล์มานะครับเดี๋ยวส่งให้โดยตรงเลย....แจ้งชื่อจริง ที่ทำงาน และสังกัดด้วยนะครับจะนำไปทำทำเนียบ...เพื่อนร่วมงาน...

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย(ชค.อปท.)

วันนี้มีข่าวมาบอกกล่าวเล่าให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีการริเริ่มก่อตั้งชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งนี้ได้มีการประชุมและกำหนดคณะกรรมการชุดก่อตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดจะนำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป....โปรดติดตาม....
และมีข่าวขอความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์ท่านใดที่มีความสามารถในการออกแบบตราของชมรมฯช่วยออกแบบในส่วนที่ท่านต้องการและส่งให้ผม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาขอขอบคุณครับ...ถ้าต้องการส่งแบบตราชมรมฯ ให้ส่งได้ตามนี้ครับ... (KUNKUTOM@HOTMAIL.COM)
ขอบคุณอีกครั้งครับผม

ข้อสอบ TRY-OUT

ช่วงนี้ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำลังTRY-OUTเครื่องประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะสถานศึกษาที่นำร่องและพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยให้กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นทั่วประเทศทั้ง ๑๒ กลุ่ม ดำเนินการและกำหนดส่งให้ส่วนวิชาการฯ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อรวบรวมไปวิเคราะห์และนำไปจัดพิมพ์ให้ทันใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สำหรับท่านใดหรือสถานศึกษาใดที่เกี่ยวข้องต้องการข้อสอบต้นฉบับกรุณาติดต่อโดยตรงที่ผมได้เลยทางอีเมล์ (KUNKUTOM@HOTMAIL.COM) ผมจะดำเนินการประสานงานให้ครับ...

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๗พบกันอีกเช่นเคยครับ...สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นนี้นับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครับสำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดจัดการอบรมฯในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร...โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ และครูเข้าร่วมการอบรมฯโดยประมาณ ๓๐๐ คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศ ที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เข้าร่วมการอบรมฯในครั้งนี้มีความสนใจในการที่จะรับความรู้ความเข้าในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อไปเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา...โดยคณะวิทยากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดการอบรมฯให้ความรู้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมฯจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมฯ ได้ถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจเป็นอย่างดีและสามารถนำพาการศึกษาของท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ....

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๖
ต้องขออภัยเพื่อน ๆ ทุกท่าน.....ที่เข้ามารายงานข้อมูลการประชุมสัมมนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นล่าช้าทั้งนี้เนื่องจากภารกิจมากมายหลายด้าน......วันนี้มีโอกาสและมีเวลา...จึงขออนุญาตนำเสนอข้อมูลการประชุมให้กับทุก ๆ ท่านทราบ.....รุ่นนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๖ แล้วครับ....ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร....มีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และครูเข้าร่วมการประชุมฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๒๐๐ กว่าคน.......จะขอนำบรรยากาศของการประชุมนำเสนอเป็นภาพถ่ายให้ได้ติดตามกันครับ..........ครูต้อม...

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๕

ก้มหน้าก้มตาทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน
ฟังบรรยายด้วยความสนใจ

แบ่งกลุ่มจัดทำคำอธิบายรายวิชา


ใครเป็นใคร.....ในรุ่นนี้

สวัสดีปีใหม่ครับ....สมาชิกทุกท่าน....พอเริ่มศักราชใหม่...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...เริ่มพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา...ศึกษานิเทศก์....ครู....นักวิชาการศึกษา...ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กทม......โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นจำนวน ๒๒๐ คน.....โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะนำความรู้ที่ได้รับจากคณะวิทยากรฯ....ไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา...เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓.....

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๔

ลงทะเบียนกันถ้วนหน้า.......
แบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้.....
บรรยากาศของห้องประชุม.....
ผู้เข้าร่วมประชุมสนใจในการบรรยาย...
หน้าดำคร่ำเครียด....ทำไมถึงต้องเป็นเรา...
ตั้งใจปฏิบัติงาน..ตามที่ได้รับมอบหมาย...
ติดตามความรู้.เพื่อนำไปขยายผล...
พบกันอีกแล้วครับ.....สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กทม. ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก / กองการศึกษา...ผู้อำนวยการโรงเรียน...ศึกษานิเทศก์....นักวิชาการศึกษา...และครู....รวมจำนวน ๒๐๘ คน...สำหรับภาพบรรยายกาศในรุ่นนี้ของนำเสนอให้ท่านได้รับชมตามนี้เลยครับผม.................

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๓

ลงทะเบียน....รายงานตัว...
ผอ.พิชัย สตารัตน์ วิทยากรประจำวิชา

สนใจในการฝึกปฏิบัติการเขียนรหัสวิชา


บรรยากาศของการอบรมฯวันแรก
ภาพที่เห็นเป็นบรรยายกาศวันที่ ๓๐ พฤศิจกายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เช้าจรดเย็น...วิทยากรให้ความรู้ได้แก่ท่านพิชัย สตารัตน์ อตีดผู้อำนวยการโรงเรียน....และกระผมเองครับ....

พบกันอีกแล้วครับ.....สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก / กองการศึกษา...ผู้อำนวยการโรงเรียน...ศึกษานิเทศก์....นักวิชาการศึกษา...และครู....รวมจำนวน ๒๑๐ คน...สำหรับภาพบรรยายกาศในรุ่นนี้ของนำเสนอเป็นวัน ๆ ไปครับ....เนื่องจากมีเวลาที่จะนั่งรายงานให้ท่านทราบ...

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางฯ๕๑ รุ่นที่ ๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง เขตบางกะปิกทม.ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก / กองการศึกษา...ผู้อำนวยการโรงเรียน...ศึกษานิเทศก์....นักวิชาการศึกษา...และครู....ดังนี้ จากจังหวัดนครสวรรค์ ทม.ชุมแสง...ทม.ตาคลี..ทต.หนองเบน..จากจังหวัดนนทบุรี..ทน.ปากเกร็ด..อบต.บางพลับ...จากจังหวัดปทุมธานี...อบจ.ปทุมธานี..ทม.รังสิต..ทม.ลำสามแก้ว..จังหวัดปราจีนบุรี...อบจ.ปราจีนบุรี..จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา..อบจ.พระนครศรีอยุธยา..ทม.เสนา..ทต.บางนมโค..ทต.เจ้าเจ็ด..ทต.ท่าหลวง..ทต.สามกอ..จากจังหวัดลำพูน..อบจ.ลำพูน..ทต.บ้านกลาง...จังหวัดสงขลา..ทน.สงขลา..จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี...อบจ.สุราษฎร์ธานี....รวมจำนวน ๑๘๐ คน.....ผู้เข้าร่วมสัมมนา...ได้แบ่งกลุ่มระดมสมองจัดทำโครงสร้างรายวิชา...คำอธิบายรายวิชา...กรอบสาระท้องถิ่น...หน่วยการเรียนรู้...การวัดผลและประเมินผล...เอกสารหลักฐานการศึกษา..ครบถ้วนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้กับครูในสังกัดได้เป็นอย่างดี...ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แนะนำเว็บไซต์ของสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.ปศ.)


มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาของท้องถิ่น...บริหารจัดการโดยท่านภูเบศร์ จูละยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น..เชิญชวนท่านที่สนใจติดตามได้.....มีสิ่งละอัน..พันละน้อย...ให้เพื่อนครู..ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ได้ค้นคว้าหาความรู้..งเผยแพร่ผลงาน...และหลาย ๆ อย่างอีกมากมาย...คลิ๊กลิงค์นี้เลยครับ.http://www.thailocaladmin.go.th/work/edulocal/index.html

หลักสูตรใหม่...ให้อะไรกับครู

ถามว่ารักแค่ไหน....ครูกับหลักสูตร...ได้อะไรกันบ้าง...งง...งุน...งัน...หลักสูตรใหม่ ๕๑ ....ใครทำอะไร...ทำที่ไหน...ทำอย่างไร...ปัญหาโลกแตก...น่าสงสารครูไทยจัง....

สวัสดีครับ...วันนี้มีโอกาสดีที่จะมาบอกกล่าว..เล่าเรื่อง...เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่๕๑..ตอนนี้หลาย ๆ โรงเรียนกำลังคร่ำเคร่งกับการใช้หลักสูตรใหม่แบบงู ๆ ปลา ๆ ..ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย..แต่ไม่รู้ใครจะแก้ไขให้..พวกเป็นใหญ่ก็ได้แต่นั่งดู...พวกครูก็ปวดหัว...มั่วกันไปหมด...น่าสงสารจัง....เอาเป็นว่าใครมีปัญหาอะไร...แจ้งกันบ้างนะครับจะได้หาทางแก้ไขปัญหา...แบบบว่าช่วย ๆ กันไป...ช่วงนี้ขอตัวไปบรรยาย..เกี่ยวกับสาระท้องถิ่น...ให้คุณครูฟังก่อน..รุ่น๒ แล้ว...ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง....กทม.

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางฯ๕๑ รุ่นที่ ๑กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง เขตบางกะปิกทม.ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก / กองการศึกษา...ผู้อำนวยการโรงเรียน...ศึกษานิเทศก์....นักวิชาการศึกษา...และครู....ผู้เข้าร่วมสัมมนา...ได้แบ่งกลุ่มระดมสมองจัดทำโครงสร้างรายวิชา...คำอธิบายรายวิชา...กรอบสาระท้องถิ่น...หน่วยการเรียนรู้...การวัดผลและประเมินผล...เอกสารหลักฐานการศึกษา..ครบถ้วนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้กับครูในสังกัดได้เป็นอย่างดี...ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ...โดยมีท่านพิชัย สตารัตน์ อตีดผู้อำนวยการโรงเรียน...เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร...นายพรชัย บัวเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ทม.อรัญญประเทศ...นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ ทน.นครราชสีมา...นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ ทม.อุตรดิตถ์...และคณะวิทยากรอีกหลายท่าน...จะนำข้อมูลมานำเสนอเพิ่มเติมในรุ่นหน้าครับ.....

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

มีหลักสูตรใหม่ฯให้เราใช่ มีเอกสารครบถ้วนทั้งเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงฯกำหนด(ปพ.๑,ปพ.๒,ปพ.๓) ส่วนเอกสารหลักฐานอื่น ๆ สถานศึกษาดำเนินการเอง...คุณครูที่เคารพครับ..แล้วนี้อีกประมาณ ๓ เดือน เด็กจะสอบแล้ว..เราจะเอาอะไร...บันทึกผลการเรียนเด็ก..จะเอาอะไร....เป็นเอกสารประจำตัวเด็ก..เจ้ากระทรวงรู้หรือเปล่า..หรือปล่อยตามยถากรรม...ฉันคิดให้แกปฏิบัติ..ส่วนวิธีปฏิบัติแล้วแต่แก..กรรมของ(กู)ครูแท้ ๆ ...เอกสารเก่าใช้ได้เป็นบางชั้นเรียน...ช่วยหน่อยนะครับ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ปรึกษาปัญหาหลักสูตรใหม่(พ.ศ.๒๕๕๑)

คุณครูครับหลักสูตรใหม่เริ่มใช้กันแล้วมีปัญหาอะไรกันไหม สำหรับผมมีเรื่องจะเรียนปรึกษาหน่อยครับ เพราะว่าใกล้ถึงเวลาที่จะจัดทำงานธุรการในชั้นเรียนแล้ว จะทำอย่างไรกันดี เอกสารที่จะใช้กับหลักสูตรใหม่มีอะไรบ้าง ป่านนี้กระทรวงศึกษาฯยังเงียบอยู่เลย เรียนผูกไว้ไม่รู้จะเรียนแก้อย่างไร กรณีเอกสารที่ครูจะต้องทำเป็นรายงานประจำชั้น ประจำตัวนักเรียนจะทำอย่างไรกันดี ใครมีความรู้ช่วยหน่อยนะครับ ผมคิดว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอน อย่าลืมนะครับเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วที่จะต้องเตรียมจัดทำ ธุรการประจำชั้นเรียน เราจะทำอย่างไรกันดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี..พี่น้องเอ้ย......

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมมีเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาฝากครับ..ขาดเหลืออะไรแจ้งได้ครับ..ตามลิงค์นี้เลยครับ


วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบแนวทางการประเมินของสถานศึกษา
๑.เดือนธันวาคมของปีการศึกษาปัจจุบันประชุมวางแผน
๒.เดือนมกราคมของปีการศึกษาปัจจบันประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดทั้ง๓ด้าน
๓.เดือนกุมภาพันธ์ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินพัฒนาการอนุบาล
๔.เดือนมีนาคมประชุมรวบรวมข้อมูลในระดับสถานศึกษาและเขียนรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด
๕.เดือนเมษายนส่งรายงานให้ต้นสังกัดเพื่อนำเข้าสู่แผนพัฒนาฯ

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาท้องถิ่น

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น